logo-gr

πολιτικη απορρητου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ» με Α.Φ.Μ.: 145957670/Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αδριανουπόλεως 6, Τ.Κ.: 55133, τηλ. 2310-277.849, e-mail: arzoglou@arzoglou.com και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.arzoglou.com, καθώς και το σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα www.arzoglou.com/eshop,  η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της έχει πρωταρχική σημασία. Για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή σας μέσω των παρεχόμενων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως έχει ενσωματωθεί και ισχύει στο ελληνικό δίκαιο, αλλά και με την εν γένει κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται τέτοιου είδους δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. 
Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ιστοσελίδα μας δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους εκτός του νομίμου πλαισίου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η ως άνω αναφερόμενη Εταιρία, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως έχει ενσωματωθεί στο ισχύον ελληνικό δίκαιο και ισχύει. 

Για οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: είτε ταχυδρομικά αποστέλλοντας ενυπόγραφο αίτημα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας στην οδό Αδριανουπόλεως 6, Τ.Κ.: 55133, Θεσσαλονίκη, ή είτε στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-277.849 ή είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση: arzoglou@arzoglou.com.

Οι Ζητούμενες από Εσάς Πληροφορίες

Η περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πραγματοποιείται χωρίς να δοθεί από εσάς οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και παράδοσης των προϊόντων, σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, username/password, θα χρειαστούν μόνο εφόσον προβείτε σε παραγγελία προϊόντων. Επιπλέον, ζητούνται τα κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση νομίμου παραστατικού, ήτοι, ενδεικτικά, επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας για έκδοση τιμολογίου αγοράς.

Ζητούμε μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μας είναι απαραίτητα ώστε να απολαύσετε την παροχή των υπηρεσιών μας και την αγοραστική εμπειρία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η οποία περιλαμβάνει την παράδοση των προϊόντων παραγγελίας, την ασφαλή εκτέλεση της πληρωμής και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βάσει των προσωπικών αναγκών και προτιμήσεών σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να γίνετε μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας, παλαιότερων και τρέχουσας, αλλά και να λαμβάνετε ενημερώσεις σε κατηγορίες και είδη προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.
 • Για να παραδίδουμε στον υποδεικνυόμενο από εσάς χώρο τις παραγγελίες σας.
 • Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας, να υποβάλετε ή να επιβεβαιώνετε σχετικά αιτήματα και να λαμβάνετε από εμάς οδηγίες και συμβουλές για την κατάλληλη χρήση και συντήρηση των προϊόντων μας.
 • Για να μπορούμε να απαντούμε σε απορίες σας και να συνδιαλέγεστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Για να σας αποστέλουμε προσφορές και ενημερώσεις νέων προϊόντων. 

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς αυτό να υπαγορεύεται από κάποιο νόμιμο σκοπό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και νομίμως εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα για την βελτίωση της εξυπηρέτησής σας και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα των επισκεπτών δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών προώθησης ή άλλων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας υπηρεσιών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν από μέρους μας επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται απέναντί μας με σχετική σύμβαση η οποία αφορά και την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται στην σχετική  νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ο επισκέπτης, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης ή διαγραφής από τέτοιου είδους ενέργειες.

Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στις επίσημες αρχές, εφόσον υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η  Εταιρία νομιμοποιείται να το πράξει, για τη προστασία από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της.

Δεδομένα, τέλος, διαβιβάζονται και σε τρίτους για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδεικτικά αναφερόμενες:

 • Για την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορικές εταιρείες/ πρακτορεία και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την αποστολή της παραγγελίας.
 • Για την πληρωμή των αγαθών σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως επίσης καθορίζονται με την αποστολή της παραγγελίας.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής της συναλλαγής, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία αυτών.

Η Εταιρία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η ίδια αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της. 

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 
Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως, μεταφορικές εταιρίες ή πρακτορεία μεταφορών, καθ’ υπόδειξη του υποκειμένου των δεδομένων. Στις περιπτώσεις ανάθεσης επεξεργασίας από την Εταιρία σε τρίτους, η τελευταία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους η ίδια αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύννομα και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 

Ο Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων-Πώς γίνεται χρήση τους

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία δεν θα μπορέσει να προβεί στις απαιτούμενες για την σύναψη και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης ενέργειες, εάν δεν έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απαραίτητα για την έγκυρη και νόμιμη σύναψη και εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.

Σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελεί
η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, η σύναψη και εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης, αλλά και οποιαδήποτε άλλη περίσταση απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα: 

Εκτέλεση Παραγγελίας

Για την εκτέλεση, παράδοση και υποστήριξη της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

 • το όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα, έδρα, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν ο συναλλασσόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • η διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης 
 • ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου 
 • ο αριθμός κινητού τηλεφώνου για την ενημέρωσή σας μέσω μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας 
 • η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις και επιβεβαιωτικά μηνύματα, αναφορικά με την παραγγελία σας. 

Όλα τα παραπάνω είναι, εκτός των άλλων, απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας, αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

Εγγραφή στα newsletter, αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:

 • Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) ή ενδεχομένως και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Με την εγγραφή στα Newsletter μας, τις προσωποποιημένες ενημερώσεις και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (ενδεικτικά με SMS, Viber, Push Notifications). 

Δημιουργία λογαριασμού μέλους: 

 • Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ή ακόμη και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (ενδεικτικά με SMS, Viber, Push Notifications). 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling)

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για τη διενέργεια κατάρτισης προφίλ στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. 

Με την δημιουργία λογαριασμού μέλους σύμφωνα με τα παραπάνω και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και την τρέχουσα κατάσταση των ανοιχτών σας παραγγελιών, τα αγαπημένα σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα «ο Λογαριασμός μου».

Έτσι θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Θα μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε σε κάθε σας παραγγελία.

Επίσης θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησης σας τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση. 

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Εταιρία δεν διατηρεί κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.
 • Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, μόνο υπό τον εκάστοτε νόμιμο λόγο επεξεργασίας αυτών. Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και η συνακόλουθη εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, για την παρακολούθηση αιτημάτων παράδοσης, επιδιόρθωσης, αντικατάστασης, επιστροφής χρημάτων, κατά περίπτωση και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτούμενο για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την εφαρμογή των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης, (β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, στην ηλεκτρονική μας σελίδα χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών, ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις, (γ) η συμμόρφωση με επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις, όπως κανονιστική συμμόρφωση για λογιστικούς, φορολογικούς, ασφαλιστικούς ή άλλους νόμιμους σκοπούς, (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, να συμμετέχετε σε έρευνα ικανοποίησης, να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ. τόσο η Εταιρία ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

 

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

Η Εταιρία δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για ανηλίκους εκτός των οριζομένων στο νόμο πλαισίων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα κριτήρια, ήτοι:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δυνάμει της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση όταν ο νόμος ορίζει σχετικά.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην ύπαρξη αυτής κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 
Τέλος, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο χρονικό διάστημα τον διατηρείτε και εσείς και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών αυτών. Εφόσον όμως είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή όταν πλέον δεν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημά σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης: 

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης: 

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στα κατά τα ανωτέρω υποδεικνυόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επιβαλλόμενη από το νόμο ή το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για νόμιμους φορολογικούς, ασφαλιστικούς και εν γένει επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και για την ενδεχόμενη επίλυση διαφωνιών. Η διαγραφή των δεδομένων σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η κείμενη νομοθεσία μας το επιτρέπει και εφόσον δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών μας συμφερόντων, η διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών των υπηρεσιών μας, η αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και η εν γένει διαφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν αυτών για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι εφικτό από τεχνικής άποψης, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υφίσταται για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση την παρεχόμενη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων:

Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης, όπως π.χ. η κατάρτιση προφίλ, εφόσον μία τέτοια απόφαση θα είχε για εσάς νομικές ή άλλες βαρύνουσες επιπτώσεις.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η Εταιρία σας ενημερώνει ότι κατά τις περιπτώσεις της επεξεργασίας δυνάμει συγκατάθεσης, έχετε δικαίωμα να προβείτε σε ελεύθερη ανάκλησή της, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα, κατά τους ανωτέρω υποδεικνυόμενους τρόπους.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας, κάνοντας click στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), τον οποίο θα βρείτε διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. 

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα κατά τους ανωτέρω υποδεικνυόμενους τρόπους.

Εάν, επίσης, έχετε οποιαδήποτε απορία ή αίτημα σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός, αφού επαληθεύσουμε τα στοιχεία ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας ανομιμοποίητη πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Ενημέρωση για τα Cookies

 1. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησής σας και να μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα πολιτική σας παρέχει σαφή και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον σκοπό χρήσης αυτών.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη κατά την επίσκεψή του σε έναν ιστότοπο και μπορεί να περιέχουν στοιχεία, όπως τις σελίδες επίσκεψης του χρήστη, την ημερομηνία ή την ώρα επίσκεψης, ή και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ούτε η χρήση τους συνεπάγεται πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη, καθώς και να διαβάσει αυτές ώστε να παρέχει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies συμβάλλουν στην παρακολούθηση της απόδοσης και της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, με βάση τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού ή άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη αυτών, ενδέχεται να μην είναι τελικώς διαθέσιμες, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. 

Με την περαιτέρω χρήση του site δηλώνετε ότι αποδέχεστε την χρήση cookies. 

Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθείστε τις εξής οδηγίες: 

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track 
Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), καθώς και την σχετική κατά περίπτωση συγκατάθεση σας. 
Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, ή ενδεχομένως και κατά την ανώνυμη περιήγησή σας, γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κατάρτιση του προφίλ σας, με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις σας. Η χρήση των στοιχείων που μας δίνετε, γίνεται για να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς (για παράδειγμα προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που σας ενδιαφέρουν) αλλά και να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις αναζητήσεις σας, το ιστορικό και τις προτιμήσεις σας.

Αυτό πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με την εγγραφή σας καθώς μπορούμε να γνωρίζουμε και να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες σας όσον αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τι σας αρέσει ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτήν. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου αυτών. 

Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (NEWSLETTER)

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει, δηλαδή το e-mail  και το ονοματεπώνυμό σας, αν το έχετε καταχωρήσει. Επίσης διατηρούμε και την IP διεύθυνσή σας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τα αρχεία σας προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εφαρμόζουμε.

Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι, αποκλειστικά, η αποστολή στους χρήστες ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών της Εταιρίας, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά έως ότου ο χρήστης δηλώσει εγγράφως κατά τους ανωτέρω υποδεικνυόμενους τρόπους ότι δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα, μέσω email προς την Εταιρία ή ακολουθήσει την αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαγραφής/Unsubscribe εδώ

Η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα παρέχεται στον χρήστη και με σχετική υπόδειξη σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22/3/2022